Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu

Strona główna

 
 
 
 
 
 
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
Witamy na stronie Przedszkola Samorządowego
w Wielkich Drogach
z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu
 
 
WIZJA PRZEDSZKOLA
 
 

„Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci:  pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”                            

Hodding Carter

 

 

 • Przedszkole jest placówką oświatową,  jest miejscem, w którym wychowanek jest kreowany na człowieka rozumiejącego innych, szanującego odrębność rasową, narodowościową i religijną.
 • Jest placówką, gdzie każde dziecko ma te same warunki rozwoju i takie same szanse odnoszenia sukcesów.
 • Nasze przedszkole jest bezpieczną, zintegrowaną placówką, w której największym dobrem jest dobro dziecka. Naczelnym zadaniem przedszkola jest przygotowanie dziecka do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Każdemu dziecku stwarzamy szansę rozwoju na miarę jego możliwości.                                                                                                         
 • Nasi wychowankowie chcą się uczyć, twórczo myśleć, działać w poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i zrozumienia. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Naszą dewizą jest optymizm, twórcze myślenie i otwartość na nowe doświadczenia.
   
 • Naszymi sprzymierzeńcami są rodzice, którzy czynnie uczestniczą w codziennym życiu przedszkola. Nauczyciele współpracują z rodzicami uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.
 • Dążymy do tego, aby nasze dzieci osiągnęły gotowość szkolną i odnosiły sukcesy
  w szkole zgodnie z indywidualnym potencjałem rozwojowym. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

   
 • Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.
 • Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny
  i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.
 
 
MISJA PRZEDSZKOLA
 

 

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, dużego stresu, osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły, żyły w przeświadczeniu, że są szanowane i doceniane.

 

Szczegółowe założenia misji:

 • Skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

 • Stworzenie wychowankom warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości.

 • Przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesów i porażek.

 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości - dobra, miłości, przyjaźni i tolerancji.

 • Kształtowanie trwałych postaw szacunku wobec najbliższych oraz poszanowania środowiska naturalnego i dorobku kulturowego.

 • Budzenie u dzieci wiary we własne siły i skuteczność.

 • Rozbudzenie zainteresowań otaczającym światem pozwalający dziecku wyrazić własne doświadczenia i spostrzeżenia, poprzez różnorodną działalność, pomaganie dziecku pozytywnie postrzegać i rozumieć siebie i innych.

 • Zapewnienie optymalnych warunków do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu.

 • Zapewnienie dzieciom opieki przez wykształconych, twórczych i kreatywnych nauczycieli.

 • Otwartość na partnerską współpracę z rodzicami dziecka oraz środowiskiem lokalnym.