Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu

Deklaracja dostępn.

Deklaracja dostępności Przedszkola Samorządowego w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu

Deklaracja Dostępności

Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.wielkiedrogi.eprzedszkola.pl

Data publikacji strony internetowej:  06.2015             

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Brak możliwości powiększania czcionki

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Magdalena Krupnik

adres e-mail -  przedszkole.wielkiedrogi@wp.pl

numer telefon – 12 270 61 32

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach
 1. Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie oraz posiadającą na górze zasuwę odblokowującą blokadę furtki oraz odległość ok. 19 m chodnika.
 2. Dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości 135 cm.
 3. Budynek jest trzykondygnacyjny, wewnątrz znajduje się klatka schodowa umożliwiająca dostanie się do poszczególnych pomieszczeń i sal.
 4. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

 

 1. Oddziały Przedszkolne w Facimiechu
 1. Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym.
 2. Aby dostać się do budynku  należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie oraz posiadającą na górze zasuwę odblokowującą blokadę furtki oraz odległość ok. 6,4 m chodnika, a następnie 5 stopni schodów.
 3. Dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości 150 cm.
 4. Przedszkole mieści się na jednym poziomie – wewnątrz brak schodów i windy, nie ma wydzielonych stref kontroli.
 5. Przed budynkiem znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w Przedszkolach,
w których występują bariery architektoniczne mogą skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu przedszkola ( PWD 12 270 61 32, P-Facimiech 12 270 60 15) lub poprosić o podejście do drzwi pracownika przedszkola
.

 

Aplikacja mobilna

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.