Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu
Strona głowna  /  Gr I Cytrynki
Gr I Cytrynki

Grupa "Cytrynki" 

 

 

Marzec

 

Tematyka kompleskowa:

 

 

1. Wiem co jem- piramida zdrowia

2. Chociaż łaty miała, tylko białe mleko dała

3. Marzec Czarodziej

4.Przyszła Wiosna piękna i radosna

5. Tradycje Wielkanocne

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie wiedzy ogólnej;

 • czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiętności innym;

 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;

 • poznanie rodzajów mleka;

 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych;

 • wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób;

 • doskonalenie orientacji przestrzennej;

 • ćwiczenie umiejętnościi konstruowania budowli przestrzennych;

 • dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt;

 • odróżnianie niskich i wysokich dźwięków;

 • rozwijanie słuchu muzycznego;

 • ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzycznoruchowych;

 • rozwijanie kreatywności w zabawach z użyciem produktów spożywczych;

 • kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;

 • kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania pracy;

 • poszerzanie wiedzy ogólnej w oparciu o opowiadanie;

 • budowanie poczucia wspólnoty podczas zabaw tematycznych;

 • ćwiczenie zgodnej współpracy;

 • nazywanie produktów mlecznych

 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu mowy i kształtowaniu umiejętności wypowiadania się;

 • utrwalanie kulturalnych zachowań w miejscach publicznych;

 • przeliczanie elementów w dostępnym zakresie;

 • doskonalenie umiejętności matematycznych;

 • utrwalanie wiedzy dotyczącej mleka;

 • wsłuchiwanie się w dźwięki występujące w otoczeniu;

 • umiejętności odróżniania dźwięków przyjemnych od nieprzyjemnych;

 • odczuwanie pozytywnych emocji podczas działań z muzyką relaksacyjną;

 • poznanie etapów przygotowania masła;

 • doskonalenie sprawności motorycznych;

 • odczuwanie satysfakcji z samodzielnie przygotowanych produktów;

 • dostrzeganie zmian w przyrodzie;

 • rozbudzanie chęci do samodzielnej obserwacji;

 • nabywanie empatii w stosunku do zwierząt;

 • poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę;

 • kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych;

 • zainteresowanie dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną;

 • określenie liczby w zbiorze;

 • przyporządkowanie jeden do jednego;

 • rozwijanie umiejętnościci zwracania się o pomoc podczas wykonywania zadań matematycznych;

 • wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana);

 • naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody;

 • nabywanie poczucia wspólnoty ze światem przyrody;

 • poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin;

 • tworzenie sytuacji sprzyjajścych aktywizowaniu myślenia podczas działaś praktycznych (sadzenia roślin);

 • wdraśanie do zadawania pytań podczas wykonywania działań technicznych;

 • stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia;

 • kształtowanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą;

 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole;

 • poszerzanie wiadomości na temat wiosny podczas nauki wiersza na pamięć;

 • kształtowanie rozumienia ze słuchu;

 • tworzenie sytuacji sprzyjających swobodnym wypowiedziom;

 • poznanie cyklu rozwojowego motyla;

 • kształtowanie pojęć wysoko – nisko; góra – dół;

 • dostrzeganie delikatności środowiska przyrodniczego;

 • śpiewanie do znanych melodii;

 • kształtowanie umiejętności naśladowania czynności;

 • poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych;

 • nazywanie elementów stołu wielkanocnego;

 • uwrażliwianie na tradycję;

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej podczas układania produktów w koszyku;

 • nawiązanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych;

 • kultywowanie tradycji przygotowanie koszyka do poświęcenia;

 • poznawanie zwierząt kojarzonych z Wielkanocą podczas zabaw naśladowczych, muzyczno-ruchowych;

 • wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliśszego otoczenia;

 • rozumienie potrzeby utrzymywania porządku wokół nas;

 • nabywanie umiejętności korzystania z różnorodnych narzędzi;

 • odczuwanie przyjemnych doznań po uporządkowaniu miejsca zabawy.

 

 

 

Zebranie z rodzicami

 

Szanowni Państwo,

02 lutego 2021r. ( wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie z Rodzicami podsumowujące pracę w pierwszym semestrze, na które serdecznie Państwa zapraszam. W związku z trwającymi obostrzeniami odbędzie się ono poprzez aplikację ZOOM. Link do spotkania otrzymali już Państwo na maile. 

 

 

Luty

 

Tematyka kompleksowa:

1. Bale, bale w karnawale

2. Poznajemy żywioły

3. Jak woda i ogień

4. Podróże małe i duże

 

Ogólne cele wychowawczo- dydaktyczne:

 • zapoznanie z pojęciem maska karnawałowa;

 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności podczas przygotowywania maski;

 • czerpanie satysfakcji z zabaw plastycznotechnicznych;

 • poznanie zawodu fryzjera oraz przedmiotów używanych w trakcie pracy;

 • nabywanie odwagi;

 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;

 • doskonalenie umiejętności językowych;

 • wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z karnawałem;

 • ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do nich;

 • nazywanie dekoracji karnawałowych i odróżnianie ich kształtów;

 • uświadomienie obecnosści i roli powietrza w życiu człowieka;
 • rozumienie pojęcia czyste powietrze;

 • wczuwanie się w emocje drugiej osoby i rozpoznawanie ich;

 • poszerzanie słownika czynnego o słowa: zawierucha, wicher, zefirek;

 • rozumienie pojęć przyrodniczych;

 • ćwiczenia komunikacji w oparciu o piosenkę i wiersz;

 • odnajdywanie w otoczeniu kształtu koła;

 • doskonalenie spostrzegawczości;

 • kształtowanie poszanowania dla środowiska;

 • rozwijanie dosświadczeń sensorycznych;

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i muzycznych;

 • wdrażanie do przestrzegania reguł;

 • poznanie kolejności działań technicznych podczas sadzenia roślin do ziemi i wody;

 • ćwiczenie rozróżniania kolorów;

 • nabywanie gotowości do pomocy rodzicom w sadzeniu i pielęgnacji roślin;

 • rozumienie znaczenia wody dla życia na Ziemi;

 • uświadamianie potrzeby racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach;

 • rozwijanie zainteresowań badawczych;

 • wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego;

 • doskonalenie kompetencji językowych;

 • kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem;

 • umiejętność postępowania w styczności z ogniem;

 • nauka rozpoznawania niebezpieczeństwa;

 • ćwiczenie w klasyfikowaniu i segregowaniu przedmiotów;

 • zapoznanie z instrumentem muzycznym – harfa;

 • dostrzeganie podobieństw między dźwiękami instrumentów, a odgłosami natury;

 • budzenie wrażliwości muzycznej;

 • zdobywanie nowych doświadczeń z materiałem sypkim;

 • rozwijanie zdolności kreowania obrazu z dostępnych materiałów przyrodniczych;

 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z porażką;

 • rozróżnianie i nazywanie pojazdów powietrznych;

 • kształtowanie postawy akceptacji siebie i swoich emocji;

 • wyrażanie samoekspresji w różnych formach aktywnos?ci;

 • rozwijanie umiejętności językowych;

 • ćwiczenie umiejętności budowania wypowiedzi z użyciem przymiotników;

 • nabieranie odwagi w kontaktach językowych z ludźmi odmiennej narodowości;

 • nabywanie zdolności matematycznych podczas zabaw z kodowaniem;

 • doskonalenie umiejętności zapamiętywania;

 • umiejętność wykorzystania własnych zdolności podczas zabaw;

 • próba rozumienia zjawiska rozchodzenia się fal dźwiękowych;

 • ozwijanie umiejętności odtwarzania rytmu i melodii głosem i ruchem;

 • rozwijanie zamiłowania do śpiewu i zabaw rytmicznych;

 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej;

 • ćwiczenie w układaniu, odtwarzaniu rytmów;

 • dostrzeganie zmian charakteru muzyki;

 • dostosowanie ruchów tanecznych do tempa;

 • wyzwalanie naturalnej ekspresji w tanńcu;

 • pobudzanie percepcji wzrokowej i dotykowej;

 • rozwój umiejętności manualnych;

 • doświadczanie pracy z różnorodnym materiałem.

 

 

Styczeń

 

Tematyka kompleksowa:

1. Płynie czas

2. Sport to zdrowie

3. Serce dla babci i dziadka

4. Potrafię dbać o swoje zdrowie

 

Ogólne cele wychowawczo- dydaktyczne

 • poznanie tradycji witania Nowego Roku;

 • rozwijanie umiejętnościi aktorskich;

 • odczuwanie wspólnej radości;

 • poznanie nazw dni tygodnia;

 • kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień;

 • odczuwanie życzliwości dla innych osób;

 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru;

 • dostrzeganie różnic w porach roku;

 • rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie;

 • rozwijanie aktywności muzyczno- ruchowej;

 • rozwijanie wraśliwoćii muzycznej poprzez słuchanie muzyki;

 • wdrażanie do reagowania na polecenia;

 • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;

 • kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu;

 • rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych;

 • rozumienie pojęcia rodzina;

 • nazywanie członków rodziny;

 • zacieśnianie wieęzi rodzinnych;

 • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek;

 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadcześ językowych;

 • rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć;

 • odnajdywanie kształtów w przedmiotach wokół nas;

 • rozwijanie spostrzegawczości;

 • zachęcanie do rozmowy z bliskimi o tym, jakich przedmiotów używają na co dzień;

 • eksperymentowanie z dźwiękiem;

 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej;

 • kształtowanie świadomości dotyczącej dbania o słuch;

 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności;

 • doskonalenie sprawności manualnych;

 • kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek;

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;

 • kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i żniegu;

 • przybliżenie znaczenia słowa olimpiada;

 • źwiczenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;

 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń;

 • porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami duży, mały;

 • umiejętność odróżniania pary od jednostki;

 • przybliżanie wartości zabawy w parach;

 • taniec cwałem bocznym po kole;

 • kształtowanie motoryki w zakresie zwinności;

 • zgodne współdziałanie w zabawie;

 • poznanie korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na śniegu;

 • kształtowanie inwencji twórczej;

 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspónej zabawy;

 • uświadamianie zagrożeń płynących ze żwiata ludzi i zwierząt;

 • nauka unikania zagrożeń;

 • poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego organizowania zabaw na dworze;

 • poznawanie zmysłów smaku i zapachu;

 • określanie cech przedmiotów za pomocą przymiotników;

 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy;

 • szeregowanie elementów od najmniejszego do największego;

 • ćwiczenie umiejętności zachowania się podczas spotkania z nieznanym psem;

 • dbanie o siebie w każdej sytuacji;

 • poznanie własnych możliwości ruchowych;

 • doskonalenie umiejętności wykonywania coraz trudniejszych zadań;

 • poznanie przyczyn przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku;

 • tworzenie przestrzennych kompozycji;

 • stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, wzajemnej pomocy;

 

Piosenka miesiąca:

 

Kocham Babcię, kocham Dziadka muz. Barbara Kolago, sł. Anna Bernat

 

Kocham Babcię, kocham Dziadka,
bo kochanych Dziadków mam!
Kocham Babcię, kocham Dziadka –
na bębenku dla nich gram!
Bam, bam, bam,
ram, tam, ram!
Na bębenku, na bębenku:
ram, tam, ram!

Dla kochanych Dziadków gram!
Ram, tam, tam!
Kocham Babcię, kocham Dziadka,
więc buziaka szybko dam!
Kocham Babcię, kocham Dziadka –
na trójkącie dla nich gram!
Dzyń, dzyń, dzyń,
bim, bam, bam!
Na trójkącie, na trójkącie:
dzyń, dzyń, dzyń,
bim, bam, bam!

Dla kochanych Dziadków gram! 

Bim, bam, bam!                                                                                                                                                                                                                                                       

Kocham Babcię, kocham Dziadka,
to powtarzam wszystkim wam!
Kocham Babcię, kocham Dziadka –
na kołatce dla nich gram!
Klap, klap, klap,
pat, pat, pam!
Na kołatce, na kołatce:
klap, klap, klap,
pat, pat, pam!
Dla kochanych Dziadków gram!
Pat, pat, pam!

 

 

Grudzień

Tematyka kompleksowa:

1. Grudniowe życzenia

2. Nadchodzi zima

3. Coraz zimniej

4. Świąteczne przygotowania

5. Wesołych Świąt

 

Ogólne cele wychowawczo- dydaktyczne

 • poznanie oznak zimy;

 • umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy;

 • dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych;

 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy;

 • nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych;

 • ćwiczenie sprawności manualnej podczas wycinania figur geometrycznych;

 • nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach;

 • rozwijanie słuchu i poczucia rytmu;

 • umiejętność tańca krokiem dostawnym;

 • wyzwalanie ekspresji twórczej;

 • zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno- technicznych;

 • kształtowanie umiejętności współdziałania dłoni;

 • nabywanie poczucia satysfakcji;

 • us?wiadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy;

 • kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą;

 • umiejętność wyrażania uczuć;

 • nazywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków;

 • uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą;

 • wymienianie sposobów ochrony psa przed zimnem podczas spaceru;

 • rozwijanie umiejętności przeliczania;

 • nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila;

 • zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – dzwonkami chromatycznymi;

 • rozwijanie muzycznych zdolności twórczych;

 • wyrabianie wrażliwości muzycznej;

 • poznanie pojeść zamrażanie i roztapianie;

 • określanie nasycenia barw z użyciem przymiotników jasny / ciemny;

 • odczuwanie sprawstwa podczas wykonywania eksperymentów;

 • określanie sposobów wyrażania miłości;

 • kształtowanie umiejeśtności pomagania w porządkach domowych;

 • czekanie na swoją kolej podczas rozmowy;

 • zapoznanie z zawodem i praca? listonosza;

 • okresślanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami;

 • nabywanie umiejeśtności składania życzeń;

 • zdobywanie umiejeśtności szacowania pojemności;

 • nabywanie sprawności w pracach gospodarczych;

 • przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych;

 

 

Listopad

 

Tematyka kompleksowa:

 

1. Nasza Mała Ojczyzna

2. Mój dom- Polska

3. Moje hobby

4. Ulubione zajęcia

 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozumienie poje?cia miejsce zamieszkania;

 • budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem;

 • uczenie wyraz?ania szacunku do miejsca zamieszkania;

 • stwarzanie warunko?w do poszerzania dos?wiadczen? je?zykowych;

 • kształtowanie umieje?tnos?ci rozro?z?niania miasta od wsi;

 • uwraz?liwianie na pie?kno wsi ;

 • rozwijanie umieje?tnos?ci okres?lania wielkos?ci i nazw ro?z?nych domo?w;

 • kształtowanie poje?cia numer domu;

 • uwraz?liwianie na potrzebe? znajomos?ci adresu zamieszkania;

 • przybliz?enie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina;

 • kształtowanie umieje?tnos?ci słuchania muzyki powaz?nej;

 • uwraz?liwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;

 • poznanie dekoracji uz?ywanych podczas s?wia?t patriotycznych;

 • rozumienie poje?cia kokarda narodowa;

 • kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;

 • zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota;

 • kształtowanie postaw patriotycznych;

 • budzenie dumy z przynalez?nos?ci narodowej;

 • zapoznanie z herbem Warszawy i legenda? o Syrence;

 • kształtowanie zdolnos?ci opowiadania bajek;

 • rozwijanie zainteresowan? legendami o Polsce;

 • przeliczanie symboli narodowych;

 • rozpoznawanie symboli narodowych;

 • rozbudzanie postaw patriotycznych;

 • wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej;

 • uwraz?liwianie na folklor;

 • nabywanie szacunku do kultury go?ralskiej;

 • wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech;

 • umieje?tnos?c? skupiania sie? i wycia?ganie wniosków;

 • rozbudzanie wraz?liwos?ci podczas działan? z farbami.

 

 

Październik

 

Tematyka kompleksowa:

1. Idzie jesień przez świat

2. Jesienna przyroda

3. Koszyk Pani Jesieni

4. Skarby jesieni

 

Ogólne cele wychowawczo- dydaktyczne:

 • poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości;

 • umiejetność rozpoznawania i nazywania ros?lin jako elemento?w przyrody;

 • uwraz?liwianie na piękno przyrody otaczające człowieka;

 • wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego;

 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie;

 • nabieranie sprawności motoryki małej;

 • rozumienie pojęć mały, duży;

 • kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży;

 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi;

 • zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatka;

 • wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi;

 • ukazanie możliwości wykorzystania nietypowych pomocy związanych z porą roku do zabaw i ćwiczeń;

 • poznanie malarstwa o tematyce jesiennej;

 • rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby;

 • kreowanie umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej;

 • poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych;

 • nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierzśt;

 • czerpanie przyjemnościi ze wspólnej eksploracji otoczenia;

 • zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego (mysz polna);

 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;

 • nabywanie umiejśtności posługiwania się okreęleniami: wysoki / niski, wyższy / niższy, wysoko / nisko;

 • wspomaganie w rozwijaniu zdolności określania wyglądu ze względu na kształt;

 • nabywanie odpowiedzialności podczas działań grupowych;

 • poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli);

 • uwrażliwianie na muzykę;

 • konstruowanie sylwet ptaków;

 • kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu;

 • odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych;

 • us?wiadamianie konieczności dbania o własne zdrowie;

 • określenie zasad zdrowego odżywiania;

 • poznanie znaczenia zwrotu ubierać się na cebulkę;

 • zapoznanie się z wyglądem dyni;

 • kształtowanie umiejętności opisywania go słowami;

 • kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe;

 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat);

 • dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym;

 • stwarzanie okazji do wspólnego dostrzegania piękna przyrody;

 • muzykowanie z użyciem darów jesieni: kasztanów;

 • kształtowanie umiejętnościi opracowywania ruchów do piosenki;

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;

 • łączenie pojęć: dobry / zły z kolorami;

 • tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna lasu i jego darów jesienią;

 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych;

 • rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw;

 • kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie;

 • wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem;

 • zdobywanie wiadomości o kapuście;

 • tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi;

 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych;

 • umiejętność nazywania produktów spożywczych;

 • rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia;

 • poznanie owoców i ich nazw;

 • umiejętność rozrożniania owoców;

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;

 • nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne;

 • wykorzystanie ziemniaka jako materiału do prac plastycznych;

 • kształtowanie pomysłowości i twórczości;

 • rozwijanie umiejętności społecznych.

 

Piosenka:

„Kolczasty jeż” –sł. Natalia Kuczyńska, muz. Zimowiej Kompaniejec
A w ogrodzie jeżyk śpi.
Zbudź się, jeżu, zbudź.
Lecz nie podam ręki ci,
Bo mnie będziesz kłuć.

Ref.: Chociaż na grzbiecie
Jeżyk kolce ma,
To każde z dzieci
Lubi go jak ja.

Mój jeżyku, odwiedź nas,
Do przedszkola śpiesz.
Był już kotek gościem raz,
Może być i jeż. 

Ref.: Chociaż na grzbiecie
Jeżyk kolce ma,
To każde z dzieci
Lubi go jak ja.

Wrzesień

Tematyka kompleksowa

 

1. W przedszkolu

2. Nasze przedszkole

3. Oto ja

4. Jestem bezpieczny

5. Pomocna dłoń

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie dzieci z Nauczycielem.;

 • poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych;

 • stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;

 • rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali;

 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu;

 • poznanie wyposażenia łazienki;

 • umiejętność dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie;

 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;

 • poznanie określeń na górze, na dole i rozwijanie orientacji na kartce;

 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję;

 • tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych;

 • posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;

 • uczenie się wykonywania czynności porządkowych;

 • tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;

 • rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych;

 • kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji;

 • stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości;

 • rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych;

 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • rozumienie i wykonywanie poleceń słownych;

 • rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam;

 • doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie;

 • budowanie poczucia przynależności grupowej;

 • rozumienie potrzeby obecności osoby dorosłej w życiu dziecka;

 • kształcenie słuchu muzycznego;

 • wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb;

 • poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu;

 • rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;

 • nabywanie szacunku do pracy innych ludzi;

 • poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze;

 • kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu;

 • zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw;

 • poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;

 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • zachęcanie do wspólnej zabawy;

 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie;

 • kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci;

 • zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych;

 • poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku;

 • nabywanie doświadczeń wyrażania opowieści ruchem;

 • kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi;

 • rozwijanie pasji poszukiwania i eksperymentowania z surowcem naturalnym;

 • zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży;

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież;

 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej;

 • nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu;

 • kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń;

 • rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci;

 • poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego;

 • kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów;

 • uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia;

 • poznanie zawodu lekarza;

 • poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

 • poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.

 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy;

 • przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza podczas zabaw ruchowo-naśladowczych;

 • poznanie zawodu strażaka;

 • wzbudzanie szacunku dla pracy strażaka;

 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac konstrukcyjnych.

 

Piosenka:

Idą buty do przedszkola (sł. Anna Bernat, muz. Michał Ciechan)

Już od rana tupu tup

Po chodniku tupią buty!

Każdy but śpieszy się,

Do przedszkola zdążyć chce!

 

Ref.: Do przedszkola-la-la-la,

Biegnie Grześ i Ola-la! J

eden but i drugi but…

Hop la la la tupu tup!

Tupią buty tupu tup,

Jak piłeczki sobie skaczą,

Każdy but dobrze wie,

Sznurowadła wiąże się!

 

A w przedszkolu buty śpią

W kolorowych ciepłych workach,

Każdy but i we śnie

Do przedszkola śpieszy się!

 

Ref.: Do przedszkola-la-la-la…


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-28