Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu
Strona głowna  /  Gr I Cytrynki
Gr I Cytrynki

Grupa "Cytrynki"

 

Październik

 

Tematyka kompleksowa:

1. Idzie jesień przez świat

2. Jesienna przyroda

3. Koszyk Pani Jesieni

4. Skarby jesieni

 

Ogólne cele wychowawczo- dydaktyczne:

 • poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości;

 • umiejetność rozpoznawania i nazywania ros?lin jako elemento?w przyrody;

 • uwraz?liwianie na piękno przyrody otaczające człowieka;

 • wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego;

 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie;

 • nabieranie sprawności motoryki małej;

 • rozumienie pojęć mały, duży;

 • kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży;

 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi;

 • zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatka;

 • wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi;

 • ukazanie możliwości wykorzystania nietypowych pomocy związanych z porą roku do zabaw i ćwiczeń;

 • poznanie malarstwa o tematyce jesiennej;

 • rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby;

 • kreowanie umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej;

 • poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych;

 • nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierzśt;

 • czerpanie przyjemnościi ze wspólnej eksploracji otoczenia;

 • zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego (mysz polna);

 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;

 • nabywanie umiejśtności posługiwania się okreęleniami: wysoki / niski, wyższy / niższy, wysoko / nisko;

 • wspomaganie w rozwijaniu zdolności określania wyglądu ze względu na kształt;

 • nabywanie odpowiedzialności podczas działań grupowych;

 • poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli);

 • uwrażliwianie na muzykę;

 • konstruowanie sylwet ptaków;

 • kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu;

 • odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych;

 • us?wiadamianie konieczności dbania o własne zdrowie;

 • określenie zasad zdrowego odżywiania;

 • poznanie znaczenia zwrotu ubierać się na cebulkę;

 • zapoznanie się z wyglądem dyni;

 • kształtowanie umiejętności opisywania go słowami;

 • kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe;

 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat);

 • dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym;

 • stwarzanie okazji do wspólnego dostrzegania piękna przyrody;

 • muzykowanie z użyciem darów jesieni: kasztanów;

 • kształtowanie umiejętnościi opracowywania ruchów do piosenki;

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;

 • łączenie pojęć: dobry / zły z kolorami;

 • tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna lasu i jego darów jesienią;

 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych;

 • rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw;

 • kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie;

 • wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem;

 • zdobywanie wiadomości o kapuście;

 • tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi;

 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych;

 • umiejętność nazywania produktów spożywczych;

 • rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia;

 • poznanie owoców i ich nazw;

 • umiejętność rozrożniania owoców;

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;

 • nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne;

 • wykorzystanie ziemniaka jako materiału do prac plastycznych;

 • kształtowanie pomysłowości i twórczości;

 • rozwijanie umiejętności społecznych.

 

Piosenka:

„Kolczasty jeż” –sł. Natalia Kuczyńska, muz. Zimowiej Kompaniejec
A w ogrodzie jeżyk śpi.
Zbudź się, jeżu, zbudź.
Lecz nie podam ręki ci,
Bo mnie będziesz kłuć.

Ref.: Chociaż na grzbiecie
Jeżyk kolce ma,
To każde z dzieci
Lubi go jak ja.

Mój jeżyku, odwiedź nas,
Do przedszkola śpiesz.
Był już kotek gościem raz,
Może być i jeż. 

Ref.: Chociaż na grzbiecie
Jeżyk kolce ma,
To każde z dzieci
Lubi go jak ja.

Wrzesień

Tematyka kompleksowa

 

1. W przedszkolu

2. Nasze przedszkole

3. Oto ja

4. Jestem bezpieczny

5. Pomocna dłoń

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie dzieci z Nauczycielem.;

 • poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych;

 • stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;

 • rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali;

 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu;

 • poznanie wyposażenia łazienki;

 • umiejętność dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie;

 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;

 • poznanie określeń na górze, na dole i rozwijanie orientacji na kartce;

 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję;

 • tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych;

 • posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;

 • uczenie się wykonywania czynności porządkowych;

 • tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;

 • rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych;

 • kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji;

 • stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości;

 • rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych;

 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • rozumienie i wykonywanie poleceń słownych;

 • rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam;

 • doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie;

 • budowanie poczucia przynależności grupowej;

 • rozumienie potrzeby obecności osoby dorosłej w życiu dziecka;

 • kształcenie słuchu muzycznego;

 • wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb;

 • poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu;

 • rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;

 • nabywanie szacunku do pracy innych ludzi;

 • poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze;

 • kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu;

 • zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw;

 • poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;

 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • zachęcanie do wspólnej zabawy;

 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie;

 • kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci;

 • zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych;

 • poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku;

 • nabywanie doświadczeń wyrażania opowieści ruchem;

 • kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi;

 • rozwijanie pasji poszukiwania i eksperymentowania z surowcem naturalnym;

 • zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży;

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież;

 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej;

 • nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu;

 • kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń;

 • rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci;

 • poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego;

 • kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów;

 • uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia;

 • poznanie zawodu lekarza;

 • poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

 • poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.

 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy;

 • przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza podczas zabaw ruchowo-naśladowczych;

 • poznanie zawodu strażaka;

 • wzbudzanie szacunku dla pracy strażaka;

 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac konstrukcyjnych.

 

Piosenka:

Idą buty do przedszkola (sł. Anna Bernat, muz. Michał Ciechan)

Już od rana tupu tup

Po chodniku tupią buty!

Każdy but śpieszy się,

Do przedszkola zdążyć chce!

 

Ref.: Do przedszkola-la-la-la,

Biegnie Grześ i Ola-la! J

eden but i drugi but…

Hop la la la tupu tup!

Tupią buty tupu tup,

Jak piłeczki sobie skaczą,

Każdy but dobrze wie,

Sznurowadła wiąże się!

 

A w przedszkolu buty śpią

W kolorowych ciepłych workach,

Każdy but i we śnie

Do przedszkola śpieszy się!

 

Ref.: Do przedszkola-la-la-la…


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-02