Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu
Strona głowna  /  Gr II Jagódki
Gr II Jagódki

 Meil do nauczycielek grupy:     jagodki.facimiech@gmail.com

 

 

 Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec 

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: dociekliwość, duma z pracy oraz pojęcia Układ Słoneczny, astronauta, załoga, kapitan, sieć internetowa, wynalazca, peleryna, rolnik, sianie, sadzenie : tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze świętami, np. palma, kraszanki, pisanki,;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter p, P, w, W, c, C, j, J;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak ciekawość poznawcza, otwartość, chęć zadawania pytań, szacunek do pracy innych, radość z efektów własnej pracy;
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi, wynalazkami służącymi człowiekowi w życiu codziennym;
 • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z korzystania z zasobów internetowych;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 8 i znaku minus; tworzenie zadań – opowiadań i wykonywanie czynności matematycznych w nich zawartych; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;
 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Kosmiczna wyprawa”, „Drzewo mieszkanie”; „Święta wielkanocne”, rozwijanie umiejętności różnicowania metrum oraz utrzymywania pulsu rytmicznego; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń; kształtowanie umie­jętności planowania, realizacji działań i rozwiązywania problemów podczas prac konstrukcyjnych;
 • rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS.

 

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; zwracanie uwagi na umiejętność wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia; uświadamianie konieczności przejawiania życzliwości i troski w odniesieniu do zwierząt; rozwijanie poczucia włas­nej wartości i wartości działań podejmowanych na rzecz siebie i innych;
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych; zachęcanie do wdrażania własnych strategii w sytuacjach trudnych emocjonalnie;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez codzienne zabawy z powitankami, np. „Gdy kolegów mam”, „Rapowanie na powitanie”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem, mycie zębów;
 • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw i zajęć i sprzątanie ich po zajęciach i zabawie; pełnienie dyżurów przez dzieci;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – obserwacja najbliższego środowiska przyrodniczego i spo­łecznego; zwrócenie uwagi na cechy pogody, porównywanie elementów pogody w zależności od pory dnia (rano, południe); szukanie i wskazywanie elementów krajobrazu (stworzo­nych przez człowieka), do których działania jest potrzebny prąd, liczenie słupów energetycz­nych, mierzenie ich obwodu, mierzenie odległości pomiędzy słupami itp.; szukanie miejsca, w którym można kupić mleko i produkty mleczne, wyznaczanie trasy do tego miejsca; szukanie pierwszych oznak nadchodzącej wiosny – kwiatów; wsłuchiwanie się w odgłosy ptaków, szum drzew; szukanie śladów gniazdowania ptaków;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Przysiady stworka” – zabawa na współpracę; „Wyścig jednonożnych” – zabawa równoważna. „Łapanie gwiazd” – zabawa na koncentrację. „Dzieci i drzewa” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Berek z ogonem” – zabawa bieżna. „Robot” – zabawa skoczna;
 • „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 13, 14;
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 13, 14

 

PIOSENKA

„MARZEC CZARODZIEJ”

 Chodzi marzec - czarodziej,
po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus - pokus:
i już pączki na patyku
i już trawka na śnieżniku.
Och , ten marzec - czarodziej!

Chodzi marzec - czarodziej,
Po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus - pokus:
słońce rzuca swe błyskotki,
że aż mruczą bazie -kotki
Och, ten marzec -czarodziej!

Chodzi marzec - czarodziej,
po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus - pokus :
przez kałuże skaczą kaczki,
żółte kaczki - przedszkolaczki .
Och, ten marzec - czarodziej !

 

 

Wiersz „Wielkanoc”

 

Święta, Święta Wielkanocne,
jak wesoło, jak radośnie.
Już słoneczko mocno grzeje,
miły wiatr wokoło wieje.
Rośnie trawa na trawniku,
żółty żonkil w wazoniku.
A w koszyczku, na święcone
jajka równo ułożone.
Śliczne, pięknie malowane,
różne wzory wymyślone.
Jest baranek z chorągiewką,
żółty kurczaczek ze wstążeczką.
I barwinek jest zielony

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI 

Szanowni Państwo,

03 lutego 2021r. ( środa) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie z Rodzicami podsumowujące pracę w pierwszym semestrze, na które serdecznie zapraszamy. W związku z trwającymi obostrzeniami odbędzie się ono poprzez aplikację ZOOM. Link do spotkania otrzymają Państwo najpóźniej w poniedziałek na indywidualne meile. W razie braku meila z linkiem, bardzo prosimy o kontakt.

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc luty

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szacunek, odkrywanie, pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady oraz inne pojęcia, np. żywioły, odkrywca, Antarktyda, Himalaje, wulkan, halit, ametyst, Inuita; stwarzanie okazji do posługiwania się nimi podczas wypowiedzi;
 • rozwijanie pamięci słuchowej dzieci przez pamięciowe opanowanie wierszy, tekstów piosenek, słownictwa w języku angielskim;
 • kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. papier, szkło, plastik, bio, las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia polarnik, igloo, Inuita, Etna, wulkan, lawa, krater, erupcja, równik, Sahara, Afryka, Brazylia itp. oraz wprowadzanie liter r, R, g, G, czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp., wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segre­gacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą);
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; uwrażliwienie na pięk­no, bogactwo i różnorodność fauny i flory Ziemi;
 • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami, np. respektowanie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z zapałek, zapalniczek itp.;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 7; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się nazwami dni tygodnia i nazwami kierunków;
 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Cztery żywioły”, „Mroźne marzenie”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń;
 • rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS;

TEMATYKA

1. Ziemia- nasz wspólny dom.

2. Żywioły i ich tajemnice.

3. Chociaż jestem mały, chce odkrywać świat wspaniały.

4. Wesołe podróże małe i duże

 

 

Piosenka miesiąca: „Cztery żywioły”

sł. Urszula Kamińska, muz. Krzysztof Mroziński

 

1.Płynie w rzece, szumi w morzu oraz kranie.

W niej się myjesz i musisz ją pić.

Tak jak ryba bardzo lubisz w niej pluskanie.

Ale gradem też potrafi nieraz bić.

 

Ref.: Cztery wielkie żywioły świata.

Każdy jest nam potrzebny, by żyć.

Woda, ogień, ziemia, powietrze.

Jednak groźne potrafią też być!
 

2.Jego blaskiem płoną świeca i ognisko.

Chłód i ciemność oddala, jak wiesz.

Grzeje piece i ugotujesz na nim wszystko.

Lecz pożarów przyczyną jest też.

3.Dmucha w żagle i wiatrakom siłę daje.

W lemoniadzie bąbelkami kusi cię.

Nim w balonik dmuchasz i oddychasz stale.

A w tornado też potrafi zmieniać się.

4. Ona daje nam schronienie i jedzenie.

I z jej skarbów korzystamy cały czas.

Po niej biegać, skakać miło jest szalenie.

Choć lawiną też zaskoczyć może nas.

 

Wiersz miesiąca: „Kolory tęczy”

Barbara Dankiewicz

Ile kolorów tęcza ma? Policz ty, policzę i ja.

Czerwony to symbol gorąca, a żółty- barwa ciepłego słońca.

Pomarańczowy jest jak mandarynka, a zielony jak trawa i żaby śmieszna minka.

Niebieski jak chabry i niezapominajki, a granatowy jak ciemne morze z pięknej bajki.

Pozostał jeden – jak śliwka fioletowy – i obraz tęczy mamy już gotowy.

 

Dzień Babci i Dziadka - Niespodzianka Jagódek

 

Drodzy Rodzice, 21 stycznia obchodzimy Święto Babci i Dziadka. Sytuacja pandemiczna nie pozwoliła nam zaprosić naszych bliskich do przedszkola, dlatego też grupa Jagódek przygotowała dla nich filmik. Poniżej znajduje się do niego link:

 

 
 
Każdy z Państwa otrzymał także go drogą emailową, bardzo prosimy o udostępnienie Dziadkom filmiku, oraz przekazanie drobnych upominków wykonanych przez dzieci.
 
 
Praca plastyczna: "Dziadek i babcia"

 

 

Praca plastyczna: "Zimowe aktywności"

 

OGŁOSZENIE!

Drodzy Rodzice, w środę(20 stycznia) będziemy przygotowywali nagranie życzeń dla Babci i Dziadka.

Bardzo prosimy, aby w tym dniu dzieci z grupy Jagódek miały ze sobą strój galowy na przebranie. Dziewczynki białe rajstopy i białe bluzki, chłopcy białe koszule i ciemne spodnie.

Dziękujemy!

 

 

OGŁOSZENIE!

15 stycznia tj.piątek (jeśli warunki pogodowe oraz stan powietrza pozwolą) grupa Jagódek, wykorzystując uroki zimy planuje pójść na sanki w okolice parku. Bardzo prosimy, aby dzieci w tym dniu miały ze sobą odpowiedni strój (kombinezon/ spodnie na śnieg, ciepłe nieprzemakalne kurtki, buty, rękawiczki, czapki i szaliki. Oprócz tego dzieci mogą wziąc ze sobą plastikowe  jabłuszka, ślizgi.

 

 

Praca plastyczna: "Witamy nowy rok"

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc styczeń

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. bilon, monety, hartowanie, morsowanie; stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy
  i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, san­ki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych; posługiwanie się modelami pieniędzy w sytuacji zabawy;
 • wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek „Zegary”, „Zima, zima”, „Sypie śnieżek”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego; doskonalenie umiejętności rozpoznawania me­lodii walca, utrwalenie kroku walczyka; stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie; zachęcanie do próbowania, poznawania nowych smaków, przełamywania niechęci do warzyw, owoców; zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia; stwarzanie sytuacji dających możliwość samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania Dzienia Babci
  i Dziadka; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.

 

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności radzenia sobie z emocjami, panowania nad nimi;
 • zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw konstrukcyjnych i wykorzystywanie budowli do dalszych zabaw; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci, wdrażanie do odkładania zabawek na
  wy­znaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Gdy się rączki spotykają”, „Motek”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem, mycie zębów;
 • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw
  i zajęć i sprzątanie ich po zajęciach i zabawie; pełnienie dyżurów przez dzieci;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacery w okolicy przedszkola, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu, wizyty w ogrodzie przedszkolnym – dosypywanie pokarmu dla ptaków w karmnikach;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym – korzystanie z uroków zimy; prowadzenie zabaw na śniegu i lodzie (przy sprzyjającej pogodzie), np. wykonywanie aniołków na śniegu, marsz po śladach, slalom między drzewami, lepienie kul śniegowych, rzut śnieżkami do celu, marsz po śladach, zjeżdżanie z górki na sankach, wożenie się na sankach;
 • „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 9, 10;
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 9, 10

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

1. Skok w Nowy Roku.

2. Zimowe sporty i zabawy na śniegu.

3. Święto babci i dziadka.

4. Dobre rady dla zdrowia.

 

 

Wiersz „Babcia i Dziadek”

Moja babcia chętnie, co dzień opowiada bajki.
A mój dziadziuś na dobranoc śpiewa kołysanki.
Bardzo lubię słuchać baśni, dziadek głos ma miły
I dlatego dziadka, babcię kocham z całej siły.

Do przedszkola odprowadzi i zabawkę kupi,
Pyszne ciasto mi upiecze. Któż babci nie lubi?
Dziadek rower mi naprawi, w smutku mnie pocieszy,
Chętnie ze mną się pobawi i z pomocą śpieszy.

 

Piosenka „Zima, zima, zima…”

 

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Jaka pyszna sanna – parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytami
Sanki dzwonią dzwoneczkami 
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Zasypane pola – w śniegu cały świat 
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami 
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

 

 

Praca plastyczna: Świąteczne choinki

 

 

 

Praca plastyczna "Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę"

 

Praca plastyczna "Święty Mikołaj zbliża się"


Zamierzenia na miesiąc grudzień:

 

 

 

Cele ogólne na miesiąc grudzień:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka: lampiony, girlandy, reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf, kolęda, pastorałka;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości
  z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań
  i prostych tekstów słowno- obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary, teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba, lis, sarna, sowa oraz wprowadzanie liter k, K, y
  i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy
  i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;
 • wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;
 • rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów
  w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.
 • budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy,
  np. zwierzętom podczas okresu zimowego;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Zima przyjdzie jutro”, „Święta, święta, święta” –  zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;
 • stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci – aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez dla całej społeczności przedszkolnej, np. przedstawienie jasełkowe; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych;
 • rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób włas­noręcznie wykonanym prezentem.

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE!

Drodzy Rodzice, bardzo prosimy o informację na emaila grupowego na temat obecności, bądź nieobecności dziecka w przedszkolu w okresie świątecznym. Chodzi dokładnie o dzień Wigilii, Sylwestra, oraz dni pomiędzy nimi.

Z góry serdecznie dziękujęmy!

 

Wirtualny kiermasz książek

Drodzy Rodzice, zawsze w okolicach świąt prezentowaliśmy Państwu ofertę książek z Tuliszkowa, która cieszyła się dużą popularnością, ze względu na konkurencyjne ceny. W tym roku, że względu na pandemię zapraszamy Państwa do wirtualnego kiermaszu. Poniżej link do katalogu i kiermaszu.

 link do katalogu     http://booksspk.pl//DEMO_KSIAZKI/oferta_k2020/index.html

 link do strony internetowej z całą ofertą http://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/

Każde zamówienie  złożone  z kiermaszu  wirtualnego to bonus dla przedszkola - wystarczy przy zamównieniu (w informacjach dodatkowych) wpisać kod przedszkola: M.KRA.FACIM.S

 


OGŁOSZENIE!

Drodzy rodzice, od wtorku podczas przyprowadzania, bądź odbierania dzieci, zbierać będziemy podpisy potwierdzające akceptację indywidualnych planów pracy korekcyjno- kompensacyjnej oraz zgody na udział dziecka w ogólnopolskich projektach edukacyjnych. Prosimy więc, o zapozanie się z dokumentami i potwierdzenie ich podpisem.  Rodzice dzieci wymagających dodatkowej pracy otrzymali je w formie elektronicznej na meila.

Szczegóły dotyczące jednak akcji ogólopolskich uzykać Państwo możecie na poniższych stronach.

1. Zdrowo jem, więcej wiem -  https://zdrowojem.fundacjabos.pl/index.php?m=re

2. Z kulturą mi do twarzy - https://www.facebook.com/groups/287347139261357

 

SZLACHETNA PACZKA

Drodzy Rodzice, informujemy, że nasze przedszkole  po raz drugi już włącza się w akcję Szlachetnej Paczki. W tym roku naszą pomocą objęliśmy Panią Krystnę, której życiowa sytuacja nie pozwala na normalne funkcjonowanie. Serdecznie zachęcami do włączenia się w akcję. Wszystkie szczegóły dotyczące potrzeb znajdują się w poniższym linku.

https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/rodzina/29223/1026?context=family_choosen&utm_source=autoresponder-swr&utm_medium=email&utm_campaign=paczka2020&utm_term=darczynca

 

Razem mozemy więcej!

 

 

Praca plastyczna "Moja wyobraźnia"

 

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo,

18 listopada 2020r. ( środa) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie z Rodzicami, na które serdecznie zapraszamy. W związku z trwającymi obostrzeniami odbędzie się one poprzez aplikację ZOOM,  wszystkie szczegóły i informacje zamieszczone zostały w indywidualnych meilach. W razie braku meila, bardzo prosimy o kontakt.

 

Ogłoszenie!

Drodzy Rodzice, bardzo prosimy, aby od tego poniedziałku dzieci przynosiły ze sobą stroje na gimnastykę. Przypominamy, iż w każdy piątek będą zabierać je do prania.

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z zaleceniami każdy starszak powinien mieć ze sobą maseczkę (najlepiej w kieszeni kurtki). Używać ich będziemy tylko i wyłącznie podczas wyjść na spacer poza teren przedszkola.

Dziękujemy!

 

 

 

 

Drodzy rodzice, omawiając tematykę patriotyczną i obchody Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości zachęciłyśmy dzieci do wywieszenia w domach flag państwowych. Jeśli takich nie posiadają dostały instrukcję jak samodzielnie ją wykonać. Wszystkie chętne dzieci, które wykonały zadanie i chcą się podzielić z innymi ich realizacją prosimy o przesłanie zdjęć  na meila grupowego. Wtedy stworzymy na stronie internetowej kącik młodego patrioty.

 

 

 

 

Drodzy Rodzice, jutro, tj. 10.11.2020r. będziemy w naszym przedszkolu obchodzić Święto Niepodległości, a o godz. 11.11. przystąpimy do uroczystego odśpiewania hymnu państwowego. Prosimy, aby w tym dniu dzieci były ubrane na galowo.

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

na miesiąc listopad. 

 

Cele ogólne:

 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;
 • wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
 • budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych;
 • budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością – poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, gminy, pracy prezydenta, burmistrza, wójta, sołtysa, obejrzenie siedziby władz miejskich lub gminnych; poznanie ciekawych i charakterystycznych miejsc;
 • poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp.
 • rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowa­nie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania;
 • rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; wprowadzenie pojęcia wyobraźnia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, poprawnego formułowania wypowiedzi, stosowania przymiotników, spójników i przyimków, poprawnych form fleksyjnych; budowanie wypowiedzi po­prawnej stylistycznie;
 • przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co­dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek
  w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek w j. polskim i angielskim;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – wprowadzenie tańca kaszubskiego „Szewc” i piosenki „Nam jesień niestraszna”, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce
  i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia ob­serwacji;
 • rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości –  odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;
 • rozwijanie wyobraźni, kre­atywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samo­dzielnie wykonanego zadania.
 • dostarczenie dzieciom radości poprzez zabawy z okazji Dnia Pluszowego Misia.
 • przybliżenie dzieciom ich praw i obowiązków w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka.
 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku
  i współpracy, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw konstrukcyjnych i wykorzystywanie budowli do dalszych zabaw, szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci, wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie;
 • rozwijanie przedsiębiorczości przez np. decydowanie o zagospodarowaniu i aranżowanie przestrzeni w sali, wspólne tworzenie okazjonalnych kącików tematycznych;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Witamy się”, „Kto ma…”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem, mycie zębów;
 • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw i zajęć;
 • pobyt na świeżym powietrzu – spacery i wycieczki, oglądanie domów parterowych, piętrowych, kamienic; próba odczytywania numerów domów;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym;
 • „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
 • ćwiczenia poranne  i gimnastyczne.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

I. Nasza mała ojczyzna.

II. Mój dom – Polska.

III. Moje hobby.

IV. Ulubione zajęcia.

 

 

Piosenka:  „JESTEM POLAKIEM”

Link do piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty

1. Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele
Na pewno w drodze spotka Nas

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty

2 Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem….

3 Teraz to już Warszawa to ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych pięknych miejsc

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem….

4 Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach
Pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdańsku
Skąd szarym morzem
Można wyruszyć dalej w świat

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem….
 

Wiersz: „Kto Ty jesteś?  Władysław Bełza

Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój?
Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
Między swemi.
W jakim kraju?
W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?
Mą ojczyzną.
Czym zdobyta?
Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
W Polskę wierzę.
Czym ty dla niej?
Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
Oddać życie.

Praca plastyczna: "Zwierzęta jesieni"

OGŁOSZENIE!

Drodzy rodzice w związku z realizacją w grupie Jagódek projektu edukacyjnego "Zdrowie na talerzu" 21.10.2020 (środa) będziemy obchodzić "Dzień marchewki". Prosimy, aby w tym dniu dzieci w miarę możliwości były ubrane na pomarańczowo lub miały pomarańczowe elementy garderoby.

Praca plasczna "Jesienią w lesie"

 

OGŁOSZENIE!

14 października 2020 (środa) w naszym przedszkolu odbędą się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji grupa Jagódek przygotowała krótki program artytsyczny. Prosimy, aby dzieci z grupy Jagódek były ubrane w tym dniu na galowo. Uroczystość ta będzie tylko i wyłącznie wewnętrzna, bez udziału rodziców.

 

Praca plastyczna "Jesienne drzewa"

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc październik

Cele ogólne na miesiąc październik:

 • rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie
  i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja; różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni­mów (kozak, kurka);
 • swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;
 • kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek
  w języku angielskim;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;
 • poznanie parku i lasu jako ekosystemów;
 • dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znacze­nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna
  i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obco­wania
  z przyrodą (spacery po lesie, zbieranie grzybów);
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek „Jesienny kujawiaczek” i „Przepis na zdrowie”, „Małgorzata”, „Lena”, „Tomasz”, „Iza”, określanie nastroju muzyki, akcentowanie pierwszej miary taktu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu, rytmiczne poruszanie się w przestrzeni
  w określonych układach (koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne i ładne śpiewanie piosenek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS;
 • rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, muzycznych, plastycznych, słownych (tworzenie opowiadań, stawianie hipotez, snucie przypuszczeń), umiejętności wyrażania emocji
  w formie pla­stycznej, muzycznej, ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie: podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), panowanie nad trudnymi emocjami;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy: rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i ich efektów;
 • zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie –  wygląd osoby i miejsca zabawy.

 

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci, wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce;
 • rozwijanie przedsiębiorczości przez np. decydowanie o zagospodarowaniu i aranżowanie przestrzeni w sali, wspólne tworzenie okazjonalnych kącików tematycznych;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez powitanki, np. „Na nowy dzień”, „Hop, hop, hop”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola, obserwowanie środowiska społecznego i przyrodniczego w najbliższej okolicy, obserwacja prac ogrodniczych w ogródkach przydomowych, wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Wiewiórki zbierają szyszki” , „Kto najbliżej” , „Piłka”;
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 3, 4;

zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 3, 4.

 

Tematyka:

 1.Idzie jesień przez świat.

2. Co słychać jesienią w przyrodzie?

3. Koszyk Pani Jesieni-
pysznie, zdrowo, kolorowo.

4. Skarby jesieni – w spiżarni.

 

Piosenka miesiąca: „Przepis na zdrowie”

sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

 

1. A ja przepis znam na zdrowie,

jak stosować go – opowiem.

Kilka dobrych rad się przyda,

żeby zdrowym być jak ryba

 

Ref.: Nie grymaszę, gdy mleko na stole,

nie odmawiam zjedzenia śniadania.

Zawsze chętnie wychodzę na spacer,

odpowiednie zakładam ubrania.

Myję ręce przed każdym posiłkiem,

jem owoce i świeże warzywa.

Zęby co dzień szoruję dokładnie,

każda ze mną bakteria przegrywa.

 

2. Są dla dzieci także zdrowe:

gimnastyka, piłka, rower,

dobry humor, uśmiech mamy

i zabawy z kolegami.

Ref.: Nie grymaszę…

 

Wiersz miesiąca: „O zielonym jeżu”

Helena Bechlerowa

 

Pod kasztanem w gęstej trawie usnął jeżyk po zabawie.

Właśnie zbudził się i ziewał, gdy coś nagle spadło z drzewa.

Za nim drugie, trzecie też… Miało kolce, tak jak jeż.

Spojrzał jeżyk, w bok uskoczył, przerażony przetarł oczy.

– Patrzę, patrzę i nie wierzę: Czy to jeże, czy nie jeże?

Nie wiedziałem dotąd sam, że zielonych braci mam.

Lecz ja w norce mam mieszkanie, a gdzie one? Na kasztanie!

Jeż nie pytał więcej o nic, zmykał, jakby go kto gonił.

Sapał, mruczał, głosem gniewnym:

– Nie chcę mieć zielonych krewnych!

 

Praca plastyczna: "Pies- najlepszy przyjaciel człowieka"

 

OGŁOSZENIE!

1 października  na całym świecie obchodzone jest Święto Muzki, dlatego też bardzo prosimy, aby dzieci z grupy Jagódek w tym dniu (czwartek) były ubrane odświętnie/ na galowo (mogą mieć stroje na przebranie).

Choć koronawirus nie pozwala nam na wycieczkę do Filharmoni czy Opery, my zamienimy naszą sale w krainę prawdziwej muzyki i online wybierzemy się na koncert. A jak wszyscy wiemy, do opery czy filharmonii musimy być odpowiednio ubrani:)

 

Praca plastyczna "Bezpieczni na drodze"

 

 

Praca plastyczna: "Jesteśmy Jagódki"

 

 

 

Drodzy Rodzice w dniu 17 wrzesnia 2020 roku zajęcia z języka angielskiego dla grupy Jagódek odbędą się wyjątkowo w godzinach 14:30-15:30.

 

 

Kochani Rodzice, w związku z tym, że z powodu pandemii  nie możecie na codzień podziwiać naszej przedszkolej galerii talentów plastycznych, w związku z tym fotorelacje z niej umieszczać będziemy tutaj. Oto pierwsza z nich:

"Pociąg wakacyjnych wspomnień"

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc wrzesień

 

Cele ogólne:

 

 • poszerzenie słownika czynnego o skojarzenia  związane z pandemią;
 • poznanie zasad obowiązujących w przedszkolu w czasie pandemii koronawirusa;
 • przestrzega zasad higieny, częste i dokładne mycie rąk;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie
 • i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy
 • w osiąganiu celu;
 • wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły
  i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły);
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu
  i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie
  i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje
  w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski
  w zależności od miejsca w wyrazie;
 • wprowadzenie liter: o, O, a, A;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek
  w języku angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Planeta dzieci, Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w Kąciku Dobrego Startu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez wprowadzenie kroku podstawowego i układu tanecznego do polki na podstawie tańca Doudlebska polka;
 • różnicowanie metrum 2/4;
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

1. Witamy przedszkole.

2. Wakacyjne wspomnienia

3. W naszym przedszkolu jest wesoło.

4. Jestem bezpieczny.

5. Pomocna dłoń.

 

 

 

Piosenka „Planeta dzieci”

 

Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy!

Na planecie dzieci serdecznie witamy!

 

Kocham, lubię, szanuję,

mówię: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”

„dzień dobry” i „do widzenia” –

magicznymi słowami świat zmieniam!

 

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?

Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania!

Kto śniadanie grzecznie zjadał?              Klask, klask!

Na pytania odpowiadał?                        Klask, klask!

Kto posegregował śmieci?                     Klask, klask!

Ten jest przyjacielem dzieci!

 

Sprzątam zawsze po dobrej zabawie,

lubię wiedzieć, co piszczy w trawie.

Szanuję ludzi, zwierzęta, przyrodę,

zmienić świat na lepsze dziś mogę!

 

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?

Zapraszamy do skakania w odpowiedzi na pytania!

Kto dziś rano nie grymasił?                         Hop, hop!

Kto, wychodząc, światło gasił?                  Hop, hop!

Kto się dzielił zabawkami?                         Hop, hop!

Ten niech zawsze będzie z nami!

 

Staję zawsze w obronie słabszego,

codziennie robię coś dobrego.

Gdy obiecam, to słowa dotrzymuję

i uśmiechem świat koloruję!

 

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?

Zapraszamy do tupania w odpowiedzi na pytania!

Kto zakupy pomógł nieść?                          Tup, tup!

Zwierzakowi kto dał jeść?                           Tup, tup!

Kto pochwalił siostrę, brata?                     Tup, tup!

Ten ma moc zmieniania świata!

 

 

 

Wiersz miesiąca: „Trzy zasady przedszkolaka”

 

Mądry przedszkolak zna zasady trzy :

nie bije innych nawet gdy jest zły.

Nigdy nie krzyczy, no bo o tym wie,

że trzeba prosić, jeśli coś się chce.

Trzecia z zasad, to najprostsza rzecz,

szanuj inne dzieci, by przyjaciół mieć.

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-24